Πνευματικό προϊόν 5

Προτάσεις για την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής προσέγγισης του έργου CONNECT

Επικεφαλής εταίρος: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ιταλία)

 

Έναρξη: 1/01/2023
Λήξη: 28/06/2023


 

Περιγραφή

 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου του πνευματικού προϊόντος, η κοινοπραξία του έργου CONNECT θα διερευνήσει περαιτέρω ζητήματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του έργου, την αξιοποίηση και τη επαναχρησιμοποίησή των αποτελεσμάτων του. Το πνευματικό προϊόν θα παρέχει ένα σχέδιο αξιοποίησης που θα παρουσιάζει προϋποθέσεις και συστάσεις για την υιοθέτηση των κύριων αποτελεσμάτων του έργου CONNECT, μετά την ολοκλήρωσή του. Οι αποδέκτες του εκπαιδευτικού οδηγού είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στη σχολική εκπαίδευση, οι τοπικές και περιφερειακές σχολικές διευθύνσεις, τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα σχολεία αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

 

A5.1 Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την αξιοποίηση των IO1, IO2, IO3, IO4

 

Όλοι οι εταίροι θα εντοπίσουν και θα επικοινωνήσουν με ενδιαφερόμενους φορείς στις χώρες τους για να διερευνήσουν τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των πνευματικών προϊόντων του έργου CONNECT. Οι επαφές θα γίνονται δια ζώσης, τηλεφωνικώς ή μέσω βιντεοκλήσεων, ακολουθώντας το πρότυπο μιας δομημένης συνέντευξης. Θα πρέπει να προσεγγιστεί ένας συνολικός αριθμός έξι (6) ενδιαφερομένων σε κάθε χώρα μέσω αυτής της δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα είναι τοπικές και περιφερειακές σχολικές διευθύνσεις, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

A5.2 Σχέδιο αξιοποίησης / Βιωσιμότητα

 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ασχολείται με το πλάνο αξιοποίησης του έργου CONNECT. Συγκεκριμένα θα διαμορφώσει ένα λεπτομερές πλαίσιο αξιοποίησης για το πώς τα αποτελέσματα του CONNECT μπορούν να αξιοποιηθούν από τα σχολεία στις χώρες των εταίρων. Το πλάνο αξιοποίησης ενδεικτικά θα περιλαμβάνει: (α) προσδιορισμό των ενδιαφερομένων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και (β) προσδιορισμό φόρουμ συζητήσεων και/ή εκδηλώσεων για την αποτελεσματική προσέγγιση δυνητικών χρηστών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Επιπλέον, το πλάνο αξιοποίησης στοχεύει (α) στην γενίκευση – με το οποίο τα αποτελέσματα του έργου έρχονται στην προσοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο και (β) πολλαπλασιασμό – μέσω τoν οποίo η κοινοπραξία του έργου CONNECT προσπαθεί να προσελκύσει και άλλους ενδιαφερόμενους.

IO5 - CONNECT Σχέδιο αξιοποίησης