Πνευματικό προϊόν 4

Εκπαιδευτικός Οδηγός

Επικεφαλής εταίρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος)

 

Έναρξη: 1/09/2022
Λήξη: 30/04/2023


 

Περιγραφή

 

Το IO4 θα παρέχει έναν περιεκτικό οδηγό σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων (δηλαδή, Μαθηματικά, Φυσική και Γλώσσα) συμπληρωματικά των δραστηριοτήτων εντός της τάξης που θα βασίζονται στην προσέγγιση CONNECT. Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα καθοδηγηθούν μέσα από κατάλληλα δομημένες διαδικασίες προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως το παιδαγωγικό πλαίσιο του έργου.


A4.1 Εισαγωγικός εκπαιδευτικός οδηγός


Ο εκπαιδευτικός οδηγός στοχεύει να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την προσέγγιση CONNECT. Θα ενσωματώσει τις βέλτιστες πρακτικές που ορίζονται κατά την υλοποίηση του έργου και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν στη διαδικτυακή εκπαίδευση από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Θα παρέχει βιβλιογραφικές πηγές, διδακτικό υλικό, μεθοδολογίες και πρότυπα εκπαιδευτικών σεναρίων που θα είναι εύκολο να εφαρμοσθούν. Ο οδηγός θα εκδοθεί στα αγγλικά και η συνοπτική έκδοσή του θα είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Ιταλικά.

IO4 - Εισαγωγικός εκπαιδευτικός οδηγός (Ελληνικά)

IO4 - Εισαγωγικός εκπαιδευτικός οδηγός (Αγγλικά)

IO4 - Εισαγωγικός εκπαιδευτικός οδηγός (Ιταλικά)

 

A4.2 Πιλοτική εφαρμογή


Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ασχολείται με την πιλοτική εφαρμογή του έργου CONNECT σύμφωνα με το σχεδιασμένο παιδαγωγικό πλαίσιο και τα εκπαιδευτικά σενάρια με στόχο την επικύρωση της αποτελεσματικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ των χωρών που συμμετέχουν θα παρακολουθήσουν αρχικά τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του IO3 για μια περίοδο τριών (3) μηνών και την δια ζώσης επιμορφωτική δραστηριότητα στην Αθήνα και στη συνέχεια θα κληθούν να παραδώσουν ένα μέρος του προγράμματος σπουδών διαδικτυακά (και συμπληρωματικά με τις δραστηριότητες της τάξης) για τρεις (3) μήνες, με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης προσέγγισης.


Α4.3 Αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής


Η συγκεκριμένη ενότητα είναι μια κρίσιμη δραστηριότητα για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι επιθυμητοί στόχοι, όσον αφορά την απόκτηση συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες), την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες και τη βελτίωση της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κάθε σχολείο που συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή θα συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο πριν και μετά την ολοκλήρωσή της. Με βάση αυτά τα ερωτηματολόγια, θα δημιουργηθεί μια έκθεση αξιολόγησης για κάθε πιλοτική δράση.

 

A4.4 Τελικός εκπαιδευτικός οδηγός


Με βάση την ανατροφοδότηση των πιλοτικών δράσεων, θα παραχθεί η τελική έκδοση του εκπαιδευτικού οδηγού στα αγγλικά και μια συνοπτική έκδοσή του θα είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα ιταλικά.

IO4 - Τελικός εκπαιδευτικός οδηγός (Σύντομη Ελληνική έκδοση)

IO4 - Τελικός εκπαιδευτικός οδηγός (Πλήρης Αγγλική έκδοση)

IO4 - Τελικός εκπαιδευτικός οδηγός (Σύντομη Αγγλική έκδοση)

IO4 - Τελικός εκπαιδευτικός οδηγός (Σύντομη Ιταλική έκδοση)