PDE LOGO4 289dcc

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής (Ελλάδα)

pdeattikis.gr

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (ΠΔΕ Αττικής) είναι η μεγαλύτερη Διεύθυνση, σε αριθμό εμπειρογνωμόνων, σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Η ΠΔΕ Αττικής συνεργάζεται με 14 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 13 Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, 6 Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 4 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 20 Εκπαιδευτικούς Συντονιστές Προσφύγων και Μεταναστών μαθητών. Στην ΠΔΕ Αττικής συμμετέχουν αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που συνδράμουν επιστημονικά σε δράσεις και προγράμματα, χρηματοδοτούμενα σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Η παιδαγωγική στρατηγική της ΠΔΕ Αττικής αγκαλιάζει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα με στοχευμένες προσεγγίσεις και πρωτοβουλίες για πρακτικές που βασίζονται σε αναλυτικά προγράμματα, θεματικές προτεραιότητες, παιδαγωγική υποστήριξη και ενσωμάτωση των ΤΠΕ για σχολεία, διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών. Η ΠΔΕ Αττικής συμμετέχει ή/και συντονίζει εργαστήρια, σεμινάρια και συνέδρια σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, άλλες περιφερειακές διευθύνσεις και οργανισμούς που συνδέονται άμεσα με την σχολική εκπαίδευση.


cti_logo_en.jpg

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ελλάδα)

www.cti.gr/en

To ITYE «Διόφαντος». είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων. Από την ίδρυσή του, το 1985, οι ερευνητικές ομάδες και οι Διευθύνσεις του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» έχουν συμμετάσχει σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα.


CNR-ITD_esteso.png

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ιταλία)

www.itd.cnr.it

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (CNR-ITD) είναι το μόνο δημόσιο επιστημονικό ίδρυμα στην Ιταλία που διερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία και οι μέθοδοι που βασίζονται σε ΤΠΕ μπορούν να βελτιώσουν και να καινοτομήσουν τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Με τα χρόνια, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας διαδραμάτισε πρωτοποριακό ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1970 και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ιδρύθηκε το 1993 τα οποία συγχωνεύτηκαν το 2002 για να σχηματίσουν το σημερινό ινστιτούτο, με έδρα τη Γένοβα και παράρτημα στο Παλέρμο. Αποστολή του ινστιτούτου είναι να πραγματοποιεί δραστηριότητες έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας επικεντρωμένες: στις ΤΠΕ ως πηγή για τις διαδικασίες διδασκαλίας/μάθησης, σε καινοτόμες προσεγγίσεις για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την αξιολόγηση περιβαλλόντων μάθησης, στη μελέτη των αναδυόμενων εκπαιδευτικών αναγκών και ευκαιριών που προκύπτουν από τις εξελίξεις στις ΤΠΕ και τις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης.


uoc.png

Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος)

www.cs.ucy.ac.cy/seit

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) ιδρύθηκε επίσημα το 1989. Το UCY έχει πέντε σχολές, Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Οικονομικά και Διοίκηση, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Γραμμάτων και την πρόσφατα συσταθείσα Σχολή Μηχανικών. Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, που ανήκει στη Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, είναι ένα από τα πιο δραστήρια Τμήματα του Πανεπιστημίου και είναι πολύ ενεργό στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών, και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 150 έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το UCY συμμετέχει στο έργο CHAT2LEARN Erasmus+ μέσω του Εργαστηρίου Μηχανικής Λογισμικού και Τεχνολογιών Διαδικτύου (SEIT), του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. Το SEIT εστιάζει τις ερευνητικές του δραστηριότητες σε δύο σημαντικούς τομείς της Πληροφορικής, δηλαδή τη Μηχανική Λογισμικού και τις Τεχνολογίες Διαδικτύου. Το εργαστήριο συμμετέχει επίσης ενεργά σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις πλατφόρμες επικοινωνίας πολυμέσων και τα πλαίσια για την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων, την ενεργό γήρανση και την ανεξάρτητη διαβίωση. Το SEIT έχει εκτενή εμπειρία στον τομέα της εφαρμογής ΤΠΕ στην ηλεκτρονική μάθηση, τη m-μάθηση και την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση γενικά, καθώς και τη δια βίου μάθηση ειδικότερα. Σχετικά με Erasmus+ έργα, το SEIT συντόνισε πρόσφατα τέσσερα έργα (VeLoCiTy, World-of-Physics, DiFens, IDEA) και στην παρούσα φάση συντονίζει δύο έργα Erasmus+: CHAT2LEARN (ξεκίνησε το 2021) και WINGS (ξεκίνησε το 2018) και επίσης συμμετέχει σε άλλα 19: DIGIWATER, FARM, ALIVE, Digi-Ageing, DiGi4ME, KAEBUP, EASIER, EPUM, ELSE, AT-SGIRES, SENSE, WINDEXT, Dig-It, ISSA, ICT-4TVET, TOOLS, PRIMA, -Sporting και Job-Jo.