Πνευματικό προϊόν 3

Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC)

Επικεφαλής εταίρος: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ελλάδα)

 

Έναρξη: 1/11/2021
Λήξη: 31/12/2022


 

Περιγραφή

 

Το IO3 ασχολείται με το σχεδιασμό των ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC). Τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα θα είναι ασύγχρονα και το θέμα τους θα καθοριστεί με βάση τα κύρια ευρήματα που προκύπτουν από την έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του IO1 και συνεπώς τις ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, ο σχεδιασμός των διαδικτυακών μαθημάτων θα ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση που θα καλύπτει τόσο θέματα που αφορούν την αποτελεσματική αξιοποίηση τόσο των παιδαγωγικών όσο και των ψηφιακών εργαλείων. Αυτό είναι σημαντικό καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι εκπαιδευτικοί που σχετίζονται με τις STEM επιστήμες (π.χ., Μαθηματικά και Φυσική) συνήθως στερούνται παιδαγωγικών δεξιοτήτων. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί μαθημάτων που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες (π.χ., Γλώσσα) συνήθως δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για διαδικτυακά μαθήματα. Το MOOC θα σχεδιαστεί με βάση τις ακόλουθες αρχές:


  • - Συμπερίληψη: οι πρακτικές ένταξης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση τους διαφορετικούς τύπους και το εύρος των επιτευγμάτων, το διαφορετικό φύλο, καθώς και το διαφορετικό υπόβαθρο των εκπαιδευόμενων.
  • - Συμμετοχή των εκπαιδευόμενων: οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κινητοποιούνται, οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν ένα δομημένο εκπαιδευτικό στόχο, όχι απλώς να απασχολούν τους εκπαιδευόμενους, να είναι ευχάριστες, να μην προκαλούν αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις, βελτιώνοντας τη μαθησιακή διαδικασία.
  • - Αποτελεσματική μάθηση: προώθηση της αυτονομίας των εκπαιδευόμενων, ενθάρρυνση της μεταγνωστικής σκέψης και συνεργασίας, παρέχοντας δομημένη μάθηση που παρουσιάζει πολλαπλές προοπτικές σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
  • - Συνοχή, συνέπεια και διαφάνεια: οι στόχοι, το περιεχόμενο, οι δραστηριότητες και η αξιολόγηση πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ τους. Θα πρέπει να είναι σαφές στον τελικό χρήστη τι να περιμένει.
  • - Ευκολία χρήσης: είναι ανοιχτό και προσβάσιμο, αυτεξήγητο και δεν απαιτεί καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση από τους εκπαιδευόμενους.