Το έργο

Η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη αναστάτωση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες στην ιστορία. Συγκεκριμένα, έχει επηρεάσει 1,6 δισεκατομμύρια μαθητές σε περισσότερες από 190 χώρες και όλες τις ηπείρους ενώ για την καταπολέμηση της πανδημίας, εκπαιδευτικές βαθμίδες έχουν κλείσει στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών της ΕΕ. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα μαθήματα που είχαν ξεκινήσει δια ζώσης, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής μετάβασης από την δια ζώσης εκπαίδευση στη διαδικτυακή εκπαίδευση, ήταν μεταξύ άλλων η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και παιδαγωγικών δεξιοτήτων με έμφαση (α) στις αρχές της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης προσαρμοσμένες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (β) στις αρχές της μικτής μάθησης, (γ) στην ανεστραμμένη μάθηση σύμφωνα με το υβριδικό μοντέλο και (δ) η αλλαγή ρόλων και αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.


Ο κύριος στόχος του έργου CONNECT είναι να ενισχύσει την ικανότητα των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ να παρέχουν υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς διαδικτυακή εκπαίδευση. Συνεπώς, τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή οι μαθητές και οι δάσκαλοι είναι οι κύριοι ωφελούμενοι του έργου. Οι κύριες δραστηριότητες του έργου CONNECT περιλαμβάνουν:

  • Μια έρευνα σχετικά με την παροχή διαδικτυακής εκπαίδευσης στα σχολεία της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 με στόχο τον καθορισμό των μεθοδολογιών και των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται, τις προκλήσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν από παιδαγωγική και τεχνολογική σκοπιά και τα μέτρα αντιμετώπισης που έχουν ληφθεί,
  • Ένα παιδαγωγικό πλαίσιο που υποστηρίζει την διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπληρωματικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός τάξης,
  • Έκπαιδευτικά σενάρια που υποστηρίζουν την διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων συμπληρωματικά με τις δραστηριότητες εντός τάξης, και ιδιαίτερα τα γνωστικά αντικείμενα των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Γλώσσας,
  • Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) που στοχεύουν να εξοπλίσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με παιδαγωγικές και ψηφιακές δεξιότητες που σχετίζονται με τις ΤΠΕ για την προώθηση της διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης χωρίς αποκλεισμούς,
  • Ένας εκπαιδευτικός οδηγός που στοχεύει να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς ώστε να αξιοποιήσουν την προσέγγιση CONNECT για την διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων,
  • Ένα σχέδιο αξιοποίησης που παρουσιάζει προϋποθέσεις και συστάσεις για την υιοθέτηση των κύριων αποτελεσμάτων του έργου CONNECT στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Το έργο CONNECT θα εφαρμόσει ένα πλάνο εργασιών διάρκειας 28 μηνών με δράσεις και αποτελέσματα τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές. Η μεθοδολογία του έργου CONNECT θα δοκιμαστεί πιλοτικά για μια περίοδο 3 μηνών σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 24 εκπαιδευτικούς προερχόμενους από 8 σχολεία από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία (με συμμετοχή 360 μαθητές) προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Πριν το πιλοτικό οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) και θα συμμετάσχουν σε μια επιμορφωτική δραστηριότητα.