Πνευματικό προϊόν 1

Παιδαγωγικό Πλαίσιο

Επικεφαλής εταίρος: Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμια Εκπαίδευσης Αττικής (Ελλάδα)

 

Έναρξη: 1/3/2021
Λήξη: 31/12/2021


 

Περιγραφή

 

Το IO1 στοχεύει στην ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού πλαισίου που θα στηρίζει την ηλεκτρονική παράδοση μαθημάτων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπληρωματικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός της τάξης (μεικτή μάθηση). Επιπλέον, στοχεύει να ερευνήσει την παροχή διαδικτυακής εκπαίδευσης στα σχολεία της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 με στόχο να καθορίσει τις χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες, τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται, τις προκλήσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν από παιδαγωγική και τεχνολογική σκοπιά και μέτρα αντιμετώπισης που λαμβάνονται. Η κύρια καινοτομία αυτού του IO έγκειται στην ολιστική διαδικασία που υιοθετήθηκε για το σχεδιασμό του παιδαγωγικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου να προσαρμοστούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην πολυπλοκότητα του πεδίου ενδιαφέροντος, θα χρησιμοποιηθεί μια πολυ-οντολογική προσέγγιση για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του παιδαγωγικού πλαισίου. Η πολυ-οντολογική προσέγγιση περιλαμβάνει: (α) σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών που συμμετέχουν (Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος), (β) περιορισμούς των προγραμμάτων σπουδών, (γ) την ψυχολογία, γνώση και συμπεριφορά των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και (δ) το διαφορετικό προφίλ των εκπαιδευτικών (αυτών που προέρχονται από θετικές επιστήμες και αυτών που προέρχονται από Ανθρωπιστικές Επιστήμες). Επιπλέον, το παιδαγωγικό πλαίσιο θα ευθυγραμμιστεί τόσο με τη συμμετοχή όσο και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθώς και με το πλαίσιο διδασκαλίας ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα-στόχο υιοθετώντας με αυτό τον τρόπο μια πολύ-παραγοντική προσέγγιση στον παιδαγωγικό σχεδιασμό.


Οι κύριοι ωφελούμενοι του IO1 θα είναι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η υψηλή δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του ΙΟ1 διασφαλίζεται από το σχεδιασμό του παιδαγωγικού πλαισίου, δεδομένου ότι θα λάβει υπόψη τις διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι εργασίες που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του IO1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:


A1.1 Το ευρωπαϊκό σχολικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19


Αυτή η δραστηριότητα θα μελετήσει τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα σχολεία της ΕΕ για ψηφιακή μάθηση, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και θα αποτυπώσει επίσης τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζονται και τα προβλήματα που ανακύπτουν. Η μελέτη θα διεξαχθεί βάσει διαδικτυακής έρευνας με τουλάχιστον 120 ενδιαφερόμενους φορείς (30 από κάθε χώρα – Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος). Οι ενδιαφερόμενοι θα είναι εκπαιδευτικοί σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιφερειακές εκπαιδευτικές διευθύνσεις. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον τρεις συνεντεύξεις (διαδικτυακά ή δια ζώσης) με διευθυντές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε χώρα (12 συνολικά). Η πληροφορία που θα συλλεχθεί στο IO1 θα είναι διαθέσιμη σε μια δημόσια αναφορά που θα αποτελέσει σημείο εκκίνησης για τα υπόλοιπα πνευματικά προϊόντα και τις δράσεις του έργου.


Α1.2 Σχεδιασμός παιδαγωγικού πλαισίου

 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ασχολείται με το σχεδιασμό του παιδαγωγικού πλαισίου που υποστηρίζει την διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπληρωματικά με τις δραστηριότητες εντός της τάξης. Το παιδαγωγικό πλαίσιο θα καθορίσει τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας της διαδικτυακής μάθησης και διδασκαλίας και θα περιγράψει επίσης τις διαφορετικές στρατηγικές μάθησης και αξιολόγησης που μπορούν να υιοθετηθούν κατά τη διαδικτυακή εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σχολείων, τους περιορισμούς των προγραμμάτων σπουδών, την ψυχολογία, τη γνώση και τη συμπεριφορά των μαθητών, καθώς και το προφίλ των εκπαιδευτικών. Θα χρησιμοποιηθούν ομάδες εξειδικευμένες με τη συμμετοχή εταίρων του έργου καθώς και συνεργατών και άλλων ενδιαφερομένων. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα παρέχει επίσης το υπόβαθρο για το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών σεναρίων στο πλαίσιο του IO2.


Παραδοτέα