Ενημερωτικό δελτίο #3

 
 
Γενικά

Το «CONNECT» είναι ένα Erasmus+ KA2 έργο [GRANT AGREEMENT: 2020- 1-EL01-KA226- SCH-094578], το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο 2021 και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τις Ξένες Γλώσσες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Το έργο «CONNECT» θα υλοποιήσει ένα  πρόγραμμα εργασιών διάρκειας 28 μηνών (1.3.2021-28.06.2023) με εκπαιδευτικό υλικό, ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα, επιμορφωτικές δραστηριότητες και πιλοτική εφαρμογή που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

 

Καινοτομία

Η προσέγγιση του έργου «CONNECT» βασίζεται σε τρεις αρχές: (α) εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσαρμοσμένη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (β) μοντέλο μεικτής μάθησης και (γ) το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης. Βασικό στοιχείο σε αυτό το υβριδικό μοντέλο, είναι η αλλαγή ρόλων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, θα πραγματοποιηθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο ενεργειών. Συγκεκριμένα:

  • Ένα παιδαγωγικό πλαίσιο βασιζόμενο στο μοντέλο μεικτής μάθησης (διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων και δραστηριότητες εντός τάξης)
  • 27 εκπαιδευτικά σενάρια για Μαθηματικά, Φυσική και Ξένες Γλώσσες
  • Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς, βασιζόμενα στην προσέγγιση του έργου «CONNECT»
  • Ένας εκπαιδευτικός οδηγός με βέλτιστες πρακτικές που θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την προσέγγιση του έργου «CONNECT»
  • Ένα πλάνο βιωσιμότητας που θα περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση και εφαρμογή στην καθημερινή σχολική πρακτική.
 

Τρέχουσα κατάσταση έργου

Αυτό είναι το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του έργου CONNECT που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 28 Ιουνίου 2023. Όλα τα πνευματικά προϊόντα του έργου CONNECT έχουν παραχθεί και είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου. Επιπλέον, η πιλοτική εφαρμογή της προσέγγισης CONNECT πραγματοποιήθηκε σε σχολεία των χωρών που συμμετέχουν στο έργο (Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία) και τα αποτελέσματα και η συνολική ανατροφοδότηση που ελήφθη ήταν πολλά υποσχόμενη. Επιπρόσθετα, η τελευταία διεθνική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας και όλοι οι εταίροι είχαν μια γόνιμη συνεργασία σχετικά με την προετοιμασία και την υποβολή της τελικής έκθεσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΚΥ καθώς και την διαμόρφωση του οδικού χάρτη με τις απαραίτητες ενέργειες για τη βιωσιμότητα όλων των αποτελεσμάτων του έργου και την αξιοποίησή τους από τη σχολική κοινότητα και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

 

IO4 – Εκπαιδευτικός Οδηγός

Ο Τελικός Εκπαιδευτικός Οδηγός (ΤΕΟ) είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή της προσέγγισης CONNECT. Συνοψίζει τις βασικές μεθόδους που περιλαμβάνονται στην προσέγγιση CONNECT, υποδεικνύοντας τρόπους εφαρμογής τους. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πιλοτική λειτουργία μαζί με πρακτικές οδηγίες ξεχωρίζουν στον Εκπαιδευτικό Οδηγό.

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν τον Τελικό Εκπαιδευτικό Οδηγό, αναλογιζόμενοι τη διδασκαλία τους ενώ μελετούν το υλικό που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του έργου. Αυτό θα τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν καλύτερα την προστιθέμενη αξία αυτού του πνευματικού προϊόντος και θα τους κινητοποιήσει να εφαρμόσουν την προσέγγιση CONNECT στα Σχολεία τους.

Ο Τελικός Εκπαιδευτικός Οδηγός έχει αναπτυχθεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου με τη συμβολή όλων των εταίρων ως το IO4 Intellectual Outcome του έργου CONNECT.

 

Πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα (ΠΔΕ Αττικής)

Η πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα είχε σημαντική απήχηση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν τα σενάρια CONNECT με έναν ενδιαφέροντα τρόπο. Καινοτόμες τεχνικές και ψηφιακά μέσα χρησιμοποιήθηκαν για να υλοποιήσουν την Προσέγγιση της Αντεστραμμένης Τάξης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν αφίσες, ιστολόγια και χάρτες. Επιτεύχθηκε επίσης η συνεργασία και η ενεργή συμμετοχή των μαθητών. 19 πιλοτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν σε έξι σχολεία απέδειξαν ότι η εφαρμογή της προσέγγισης CONNECT είναι εφικτή. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, μαθητές και εκπαιδευτικοί έμαθαν να ξεπερνούν τις δυσκολίες και να βελτιώνονται.

Πιλοτική εφαρμογή στην Κύπρο (ΠΚ)

Από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2023, μια ομάδα δέκα (10) εκπαιδευτικών από σχολεία που συμμετείχαν στο έργο CONNECT εφάρμοσαν τα σενάρια μάθησης στις τάξεις τους, στα οποία συμμετείχαν περίπου 72 μαθητές συνολικά.

Πιλοτική εφαρμογή στην Ιταλία (CNR)

Από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2023, δέκα (10) εκπαιδευτικοί από τα σχολεία που συμμετέχουν στο έργο CONNECT δοκίμασαν τα σενάρια μάθησης CONNECT μέσα στις τάξεις τους σε συνολικά περίπου 200 μαθητές.

 

IO5 – Συστάσεις για την υιοθέτηση και αξιοποίηση της προσέγγισης CONNECT

Σε αυτό το Πνευματικό Προϊόν αναπτύξαμε το σχέδιο αξιοποίησης που καθορίζει τη στρατηγική και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση της χρήσης και του αντίκτυπου των αποτελεσμάτων ενός έργου. Ο κύριος στόχος ενός σχεδίου εκμετάλλευσης είναι να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα, χρηστικά και ωφέλιμα για τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών χρηστών του πλαισίου αυτού, των εκπαιδευτικών οργανισμών και των σχολικών κοινοτήτων.

Το έγγραφο προτείνεται ως εργαλείο για την προώθηση και την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων CONNECT που αναπτύχθηκαν για να ενισχύσουν τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών και να τους βοηθήσουν να ενσωματώσουν την ψηφιακή διαδικτυακή τεχνολογία και να αναπτύξουν ψηφιακές παιδαγωγικές ικανότητες για την ηλεκτρονική εκπαίδευση.

Οι δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της διάδοσης και χρήσης, σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών πλαισίων, του μοντέλου διδασκαλίας, των διδακτικών πόρων και όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου θα προσδιορίζονται στο Σχέδιο Αξιοποίησης. Αρχικά, προσδιορίζονται οι ενδιαφέρομενοι (π.χ. εκπαιδευτικοί μιας συγκεκριμένης θεματικής περιοχής ή μαθητές μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας κ.λπ.). Στη συνέχεια, προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες του κοινού και οι ευκαιρίες για χρήση του εκπαιδευτικού μοντέλου σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Οι ειδικοί στόχοι που στοχεύει να αντιμετωπίσει αυτό το σχέδιο είναι:

Ορισμός του κοινού του εκπαιδευτικού μοντέλου: το σχέδιο εκμετάλλευσης θα υποδεικνύει ποιο είναι οι αποδέκτες των αποτελεσμάτων του έργου, όπως μαθητές, δάσκαλοι ή εκπαιδευτές.

Ορισμός στόχων: το σχέδιο εκμετάλλευσης θα καθορίσει τους στόχους που θέλουν να επιτευχθούν με το εκπαιδευτικό μοντέλο.

Ορισμός μεθόδων αξιολόγησης: το σχέδιο εκμετάλλευσης θα αναφέρει ορισμένες μεθόδους για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού μοντέλου και των προτεινόμενων σεναρίων, όπως τεστ, ερωτηματολόγια κ.λπ.

Ορισμός των πόρων που απαιτούνται: το σχέδιο εκμετάλλευσης θα αναφέρει τους πόρους που απαιτούνται για την εφαρμογή του μοντέλου διδασκαλίας, π.χ. διδακτικό υλικό, τεχνολογικά εργαλεία, χώρος κ.λπ.

Ορισμός στρατηγικών επικοινωνίας: το σχέδιο εκμετάλλευσης θα υποδεικνύει ορισμένες επικοινωνιακές δραστηριότητες και στρατηγικές για την ενημέρωση των αποδεκτών του εκπαιδευτικού μοντέλου, των οικογενειών τους, του σχολικού προσωπικού ή άλλων ενδιαφερομένων.

 

4η Διακρατική Συνάντηση (TPM)

21-22 Ιουνίου 2023, Παλέρμο, Ιταλία

Η τελική συνάντηση του έργου CONNECT πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας, στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Γεώργιος Κόσυβας (ΠΔΕ Αττικής), Ιωάννης Γεωργακόπουλος (ΠΔΕ Αττικής), Dario La Guardia (CNR), Gabriella Di Piazza (CNR), Salvatore Perna (CNR), Valentina Dal Grande (CNR), Simona Ottaviano (CNR), Κωνσταντίνος Τέλκος (ΠΚ), Θωμάς Ζαρούχας (ΙΤΥΕ Διόφαντος), Κώστας Γιαννόπουλος (ΙΤΥΕ Διόφαντος) και Θωμάς Φωτιάδης (ΠΚ). Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα τελευταία παραδοτέα του έργου και συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός οδηγός (IO4) και το σχέδιο αξιοποίησης (IO5). Η έντυπη έκδοση που περιέχει προτάσεις και συστάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου CONNECT διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ολοκλήρωση της τελικής τεκμηρίωσης του έργου και τη μελλοντική βιωσιμότητα του έργου.

 

Εθνική Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση στη Λευκωσία της Κύπρου

27 Απριλίου 2023, Λευκωσία, Κύπρος

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε μια σημαντική εθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση για να παρουσιάσει και να επισημάνει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα στο έργο CONNECT. Ο στόχος ήταν να προωθηθεί η συμμετοχή από τις διάφορες κοινότητες (σχολεία, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς οργανισμούς) καθώς το έργο πλησιάζει στην τελική του φάση. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ανάδειξη των πνευματικών προϊόντων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, δηλαδή το Παιδαγωγικό Πλαίσιο, τα Εκπαιδευτικά Σενάρια, τα Διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) και τον Εκπαιδευτικό Οδηγό. Αυτά τα αποτελέσματα αντιπροσώπευαν το αποκορύφωμα της εκτεταμένης έρευνας και της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητών και ειδικών του κλάδου. Η τρέχουσα εκδήλωση ήταν μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που εισήχθησαν μέσω του έργου CONNECT και  του πώς μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στον εκπαιδευτικό τομέα. Μέσω των παρουσιάσεων και των πρακτικών επιδείξεων, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με το παιδαγωγικό πλαίσιο, εξερεύνησαν τα διαφορετικά εκπαιδευτικά σενάρια, είχαν πρόσβαση στα διαδικτυακά μαθήματα και ενημερώθηκαν για τον ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό οδηγό. Η εκδήλωση είχε στόχο να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν ενεργά στην τελική φάση του έργου, διασφαλίζοντας τον βιώσιμο αντίκτυπό του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Εθνική Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση στο Παλέρμο της Ιταλίας

19 Μαΐου 2023, Παλέρμο, Ιταλία

Η ιταλική πολλαπλασιαστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19/05/2023 στις 11:00-16:00 στην Aula Magna του Istituto Comprensivo Statale «D.Scinà - G.Costa». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ερευνητές του CNR Dario La Guardia, Manuel Gentile, Salvatore Perna και Giuseppe Città παρουσίασαν το έργο CONNECT, τα πνευματικά προϊόντα και τα παραγόμενα παραδοτέα. Παρουσιάστηκε η πλατφόρμα MOOC και οι καθηγητές κλήθηκαν να εγγραφούν στα διάφορα μαθήματα. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο έργο και στις εκδηλώσεις LTTA που διοργανώθηκαν στην Αθήνα έκαναν μια ομιλία δείχνοντας τις απόψεις τους για το έργο.

 

Συμπεράσματα και επόμενα βήματα

Η ΠΔΕ Αττικής συνεργάζεται με τους εταίρους για την κορύφωση του έργου. Οι εταίροι του CONNECT θα προσπαθήσουν σκληρά να διασφαλίσουν ότι η προσέγγιση CONNECT θα έχει απήχηση τα επόμενα χρόνια και ότι όλοι οι Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα εμπνευστούν για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Όλοι οι εταίροι θα συνεχίσουν να διαδίδουν τα αποτελέσματα του έργου μέσω γόνιμων εκπαιδευτικών συναντήσεων, περαιτέρω ενημερωτικών δελτίων ή άλλων ενεργειών διάχυσης και θα συνεχίσουν να αντικατοπτρίζουν την προσέγγιση CONNECT, θέτοντας το πρότυπο για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών τους πρακτικών. Η κληρονομιά του έργου CONNECT θα είναι διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπο του έργου και τα ορόσημα του CONNECT θα επισημαίνονται διαρκώς μέσω αυτού. Όλοι οι εταίροι είναι βέβαιοι ότι η προσέγγιση CONNECT θα είναι το επίκεντρο της συζήτησης των εκπαιδευτικών τα επόμενα χρόνια, είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν κάθε εκπαιδευτικό να αποκτήσει δεξιότητες, υιοθετώντας την προσέγγιση CONNECT, ενώ είναι βέβαιοι ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα υιοθετήσουν την προσέγγιση CONNECT. Πράγματι, έχει ανοίξει ο δρόμος για έναν εκπαιδευτικό ανασχηματισμό,  τους εταίρους του έργου CONNECT να είναι πρωτοπόροι σε μια τέτοια διαδικασία.

 

Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο σε pdf εδώ.