Ενημερωτικό Δελτίο #2

 

 

Γενικά

Το «CONNECT» είναι ένα Erasmus+ KA2 έργο [GRANT AGREEMENT: 2020- 1-EL01-KA226- SCH-094578], το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο 2021 και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τις Ξένες Γλώσσες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Το έργο «CONNECT» θα υλοποιήσει ένα  πρόγραμμα εργασιών διάρκειας 28 μηνών (1.3.2021-28.06.2023) με εκπαιδευτικό υλικό, ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα, επιμορφωτικές δραστηριότητες και πιλοτική εφαρμογή που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

 
Καινοτομία

Η προσέγγιση του έργου «CONNECT» βασίζεται σε τρεις αρχές: (α) εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσαρμοσμένη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (β) μοντέλο μικτής μάθησης και (γ) το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης. Βασικό στοιχείο σε αυτό το υβριδικό μοντέλο, είναι η αλλαγή ρόλων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, θα πραγματοποιηθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο ενεργειών. Συγκεκριμένα:

  • Ένα παιδαγωγικό πλαίσιο βασισμένο στο μοντέλο μικτής μάθησης (διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων και δραστηριότητες εντός τάξης)
  • 27 εκπαιδευτικά σενάρια για Μαθηματικά, Φυσική και Ξένες Γλώσσες
  • Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς, βασιζόμενα στην προσέγγιση του έργου «CONNECT»
  • Ένας εκπαιδευτικός οδηγός με βέλτιστες πρακτικές που θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την προσέγγιση του έργου «CONNECT»
  • Ένα πλάνο βιωσιμότητας που θα περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση και εφαρμογή στην καθημερινή σχολική πρακτική.
 
Τρέχουσα Κατάσταση

Τρία πνευματικά προϊόντα του έργου CONNECT έχουν παραχθεί έως τώρα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδαγωγικού πλαισίου, ενός πλήρως καθορισμένου πλαισίου εκπαιδευτικών σεναρίων για Μαθηματικά, Φυσική και Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά & Γαλλικά), καθώς και τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας CONNECT MOOC. Επιπλέον, το τέταρτο πνευματικό προϊόν έχει ξεκινήσει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία του έργου εργάζεται για την ανάπτυξη του προκαταρκτικού οδηγού εκπαιδευτικών καθώς και για την πιλοτική εφαρμογή της προσέγγισης CONNECT στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2023. Επιπλέον, δύο σημαντικές εκδηλώσεις του έργου CONNECT, η Εκπαιδευτική - Επιμορφωτική Δραστηριότητα και η Διεθνής Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση (και οι δύο εκδηλώσεις οργανώθηκαν με επιτυχία από την ΠΔΕ Αττικής) πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (Ελλάδα) τον Δεκέμβριο του 2022.    

 
IO3 – Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα - MOOC

Η προσέγγιση CONNECT εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) έχουν αναπτυχθεί για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η διαδικτυακή εκπαίδευση (100+ ώρες) παρέχει το απαραίτητο παιδαγωγικό υπόβαθρο για σύγχρονες πρακτικές και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διαμορφώσουν τα μαθήματά τους ενσωματώνοντας την προσέγγιση CONNECT στις καθημερινές τους δραστηριότητες με την αξιοποίηση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Για να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι στη διαδικτυακή εκπαίδευση, θα πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία που ολοκληρώνεται με μια σειρά σαφώς καθορισμένων βημάτων (δηλαδή εγγραφή, παρακολούθηση μαθήματος, αυτό-αξιολόγηση κ.λπ.). Όλα τα διαδικτυακά μαθήματα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά, Ελληνικά και Ιταλικά και προσβάσιμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://connect-erasmusproject.eu/mooc/

IO4 – Εκπαιδευτικός οδηγός

Ο εκπαιδευτικός οδηγός είναι ένα σημαντικό έγγραφο αναφοράς που καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν την προσέγγιση διδασκαλίας του έργου CONNECT, όπως η ανεστραμμένη  τάξη, αποτελεσματικά και αποδοτικά. Ο συγκεκριμένος οδηγός περιγράφει βασικές έννοιες, παρέχει πρακτικές συμβουλές και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σενάρια, για την υποστήριξη των δασκάλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο απώτερος στόχος του οδηγού είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν μια θετική και επιτυχημένη μαθησιακή εμπειρία στους μαθητές εφαρμόζοντας την προσέγγιση CONNECT, μέσω ορισμένων συγκεκριμένων βημάτων:

1. Δημιουργία ή αξιοποίηση των υπαρχόντων εκπαιδευτικών σεναρίων με βάση την προσέγγιση CONNECT.

2. Ενθάρρυνση  της ενεργητικής μάθησης.

3. Αξιολόγηση της κατανόησης και υποστήριξη.

5. Αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας

6. Εκπαιδευτικές κοινότητες και συνεργασία.

7. Αναστοχασμός και ανατροφοδότηση.

 Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πνευματικού προϊόντος, η πιλοτική εφαρμογή της προσέγγισης CONNECT στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2023 και επιπρόσθετα θα εκπονηθεί έκθεση αξιολόγησης από την κοινοπραξία. Με βάση τα σχόλια και την ανατροφοδότηση που θα προκύψουν και καταγραφούν, ο τελικός εκπαιδευτικός οδηγός θα παραχθεί και θα είναι διαθέσιμος στο ευρύτερο κοινό και στους ενδιαφερόμενους φορείς.

 
Δεύτερη Διεθνική Συνάντηση

13-14 Ιουλίου, 2022, Παλέρμο, Ιταλία

Η Δεύτερη Διεθνική Συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο (Ιταλία), στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών της Ιταλίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Ελένη Ζωγράφου (ΠΔΕ Αττικής), Θωμάς Ζαρούχας (ΙΤΥΕ Διόφαντος), Ευαγγελία Βανέζη και Κωνσταντίνος Λοΐζου (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Gabriella Di Piazza, Simona Ottaviano και Dario la Guardia (ITD-CNR). Ο Θωμάς Φωτιάδης (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος (ΙΤΥΕ Διόφαντος) παρακολούθησαν τη συνάντηση διαδικτυακά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η πρόοδος των δραστηριοτήτων του έργου, η οργάνωση της Εκπαιδευτικής – Επιμορφωτικής Εκδήλωσης και της  Διεθνικής Πολλαπλασιαστικής Εκδήλωσης στην Αθήνα. Στο πλαίσιο του IO3, το CNR παρουσίασε ένα παράδειγμα με την δομή ενός ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος και οι εταίροι συζήτησαν για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση των υπόλοιπων  διαδικτυακών μαθημάτων που θα φιλοξενηθούν στην πλατφόρμα CONNECT MOOC και θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.

 

   
   
 
Εκπαιδευτικές Επιμορφωτικές Δραστηριότητες (LTTA)

12-14 Δεκέμβριου, 2022, Αθήνα, Ελλάδα

Η τριήμερη εκδήλωση που περιελάμβανε Εκπαιδευτικές Επιμορφωτικές Δραστηριότητες (LTTA) πραγματοποιήθηκε στις 12-14 Δεκεμβρίου και στέφθηκε με επιτυχία. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες και είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν μέσω καλά σχεδιασμένων workshops και επιπλέον απόλαυσαν τις διάφορες ψυχαγωγικές δράσεις.

Δυο sessions ξεχώριζαν σε κάθε ημέρα του LTTA. Το πρώτο μέρος περιελάμβανε σημαντικές ομιλίες σχετικά με τα βασικά στοιχεία της προσέγγισης “CONNECT”, όπως η μικτή μάθηση, η διαδικτυακή μάθηση, η ανεστραμμένη τάξη και τα εκπαιδευτικά σενάρια και το δεύτερο μέρος περιελάμβανε συγκεκριμένα workshops προσανατολισμένα ανά διδακτικό αντικείμενο.

Τα workshops χωρίζονταν σε δυο (2) μέρη. Το πρώτο μέρος περιελάμβανε μια παρουσίαση σχετικά με το θέμα του workshop και παρείχε μια πρόγευση για το τι επακολουθεί. Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε ομαδικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο των οποίων οι εκπαιδευτικοί καλούνταν συνεργατικά να ολοκληρώσουν συγκεκριμένες μαθησιακές δραστηριότητες. Σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα όπως τα κρίσιμα διδακτικά συμβάντα, οι ιδέες και οι εσφαλμένες αντιλήψεις-παρανοήσεις των μαθητών συζητήθηκαν διεξοδικά στα workshops.

Μετά από την ολοκλήρωση των δύο sessions, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης και γεύμα σε εστιατόρια.

 

   
   
 
Τρίτη Διεθνική Συνάντηση 

 13-14 Δεκεμβρίου 2022, Aθήνα, Ελλάδα

Μια εποικοδομητική συζήτηση διεξήχθη στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της τρίτης διεθνικής συνάντησης του έργου. Η συνάντηση διεξήχθη με φυσική παρουσία και εκτός από τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής συμμετείχαν 2 εκπρόσωποι από την Κύπρο (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και 2 εκπρόσωποι από την Ιταλία (CNR). Μερικά ουσιώδη ζητήματα που συζητήθηκαν διεξοδικά ήταν:

1. Ο καθορισμός των τελευταίων βημάτων για την ολοκλήρωση του έργου.

2. Η ανάγκη για να γίνει στοχευμένη διάχυση των Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων.

3. Η σχεδίαση και ο προγραμματισμός της πιλοτικής εφαρμογής.

4. Ο προκαταρκτικός και ο τελικός οδηγός για τους εκπαιδευτικούς.

Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι από την Ιταλία παρουσίασαν την πρόταση τους για το σχέδιο αξιοποίησης της προσέγγισης “CONNECT” και  οι εκπρόσωποι από την Κύπρο και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής έκαναν πολύτιμα σχόλια. Μετά από τη συνάντηση, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον καφέ τους κοντά στο Γαλλικό Ινστιτούτο και να αναστοχαστούν πάνω στα κύρια σημεία της συνάντησης καθώς και στα επόμενα βήματα του έργου.

 

 

Δραστηριότητες Διάχυσης
 
 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (ΠΔΕ) και Ημέρες Erasmus  2022

13 Οκτωβρίου,  2022 Αθήνα, Ελλάδα

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση σημαντικών προγραμμάτων Erasmus, όπως το CONNECT δίνοντας έμφαση στους στόχους και αναδεικνύοντας τα επιτεύγματα τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος CONNECT, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής παρουσίαση μια ολιστική προσέγγιση για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Ξένης Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη παρουσίαση έδειξε τον τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά σενάρια του CONNECT θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία των προαναφερόμενων διδακτικών αντικειμένων με σκοπό την προώθηση της ενεργητικής μάθησης. Ο σύνδεσμος της συνάντησης στο Youtube είναι:

https://youtu.be/EsYNXywpS18

erasmus 2022

Σχετικό υλικό

 
Παρουσίαση της Πλατφόρμας των Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC)

15 Νοεμβρίου, 2022 Αθήνα, Ελλάδα  

Η συνάντηση διεξήχθη διαδικτυακά στις 15 Νοεμβρίου μέσω Webex και πάνω από 100 εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τα Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC), τα οποία είναι διαθέσιμα στη σελίδα:  https://connect-erasmusproject.eu/mooc/.  Εκπρόσωποι από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος (ΙΤΥΕ Διόφαντος) παρουσίασαν την πλατφόρμα των ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC) και οι εκπρόσωποι από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (ΠΔΕ) ξεκίνησαν μια εποικοδομητική συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς. Ο σκοπός της συνάντησης εκπληρώθηκε και οι εκπαιδευτικοί ξεκίνησαν τις εγγραφές στην πλατφόρμα των ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC). 

 
Διεθνής Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση

15 Δεκεμβρίου, 2022, Αθήνα, Ελλάδα

Η Διεθνής Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση του Έργου (European Multiplier Event) που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου αποτέλεσε ένα εκπαιδευτικό ορόσημο. Σημαντικοί ομιλητές από Ελληνικά Πανεπιστήμια εκφώνησαν ομιλίες που ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Οι εκπαιδευτικοί ενίσχυσαν τις δεξιότητες τους και παρουσιάστηκε η προσέγγιση “CONNECT”, αναδεικνύοντας τα επιτεύγματα του έργου. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα πνευματικά παραδοτέα του έργου ενώ σημαντικές ομιλίες ανέλυσαν διεξοδικά ουσιώδη εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως η αξιολόγηση του μαθητή, η αξιολόγηση από ομότιμους , οι ψηφιακές δεξιότητες, το τρισδιάστατο μοντέλο της μικτής μάθησης καθώς και η πρόβλεψη της απόδοσης των μαθητών. Οι ομιλίες ανέδειξαν την προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία της προσέγγισης “CONNECT” στους προαναφερόμενους εκπαιδευτικούς τομείς.

 

   

  

 
 
Τι ακολουθεί?

Το έργο CONNECT προχωρά γρήγορα στην ολοκλήρωσή του. Συγκεκριμένα, η πιλοτική εφαρμογή της προσέγγισης CONNECT στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο τελικός οδηγός για τον εκπαιδευτικό καθώς και το πλάνο αξιοποίησης και βιωσιμότητάς του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Επιπλέον, δύο (2) εθνικές πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία και την Κύπρο το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε τα επιτεύγματα και τα πνευματικά προϊόντα του έργου CONNECT να διαδοθούν περαιτέρω στις τοπικές σχολικές κοινότητες, τους σχολικούς συμβούλους και τους άμεσους ενδιαφερόμενους φορείς (δηλαδή, φορείς χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ). Η τελευταία διεθνική συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Παλέρμο (Ιταλία) και οι εταίροι της κοινοπραξίας θα έχουν την ευκαιρία να καθορίσουν έναν οδικό χάρτη για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου CONNECT.

 

 

To 2o Newsletter είναι διαθέσιμο σε pdf εδώ.