1. Γενικό Παιδαγωγικό Πλαίσιο

Σε αυτό το Μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της παιδαγωγικής χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αρχικά, παρουσιάζεται η βασική τεχνο-παιδαγωγική φιλοσοφία που διατρέχει το έργο CONNECT και η οποία υιοθετήθηκε κατά την εκπόνηση ενδεικτικών σεναρίων για 3 γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Φυσική, Ξένες Γλώσσες). Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται, στην 1η ενότητα, οι βασικές αρχές για την ορθή παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας να βρίσκεται ο μαθητής και η μαθήτρια. Αυτή η μαθητοκεντρική αντίληψη εξετάζεται και μέσα από το πρίσμα των αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στη 2η ενότητα, καθώς και της διαφοροποιημένης μάθησης, στην 3η ενότητα. Τέλος, δεδομένου ότι η ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων στην καθημερινή διδακτική πρακτική δεν περιορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων και γραμματισμών, η 4η ενότητα, αφιερώνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσα από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. 

Λέξεις-Κλειδιά 

Ψηφιακές τεχνολογίες, τεχνο-παιδαγωγικές αρχές, μαθητοκεντρικές δραστηριότητες, προστιθέμενη αξία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εμπλουτισμός και υποστήριξη της εκ του σύνεγγυς ομόχρονης εκπαίδευσης, διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση, δεξιότητες του 20ου αιώνα, αξιολόγηση των μαθητών και της μάθησης.

Προαπαιτούμενα
Βασικές γνώσεις των σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

Εκτίμηση χρόνου ενασχόλησης
15 ώρες

Τρόπος πιστοποίησης
Απαντήσεις σε 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου (κουίζ)

Συγγραφείς Υλικού Αναφοράς
Ευαγγελία Καραγιάννη
Στυλιανός Μαρκαντωνάκης
Παναγιώτης Πεφάνης

Δημιουργοί μαθήματος
ΠΔΕ Αττικής

Έναρξη μαθημάτων: Νοέμβριος 2022

Stelios MARKANTONAKIS

2. Μικτή Μάθηση και Ανεστραμμένη Τάξη

Σχετικά με το μάθημα

Στο δεύτερο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό μάθημα (MOOC) της ετερόχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκτίθενται τα βασικά στοιχεία για τα μαθητοκεντρικά μοντέλα της Μικτής Μάθησης και της Ανεστραμμένης Τάξης, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής τους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 «CONNECT».

Η ανάπτυξη της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στο σχολικό περιβάλλον προσφέρουν πολυάριθμες ευκαιρίες και προκλήσεις στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την παιδαγωγική διαχείριση της μάθησης με βάση τα προαναφερόμενα μοντέλα. 

 • Στη θεματική ενότητα Γενικά παρέχεται μια συνολική εικόνα για τα μοντέλα της μικτής μάθησης και της ανεστραμμένης τάξη.
 • Στη θεματική ενότητα 2, σκιαγραφούνται τα βασικά στοιχεία του μοντέλου της μικτής μάθησης, το οποίο συνδυάζει τα οφέλη της δια ζώσης διδασκαλίας στην τάξη με την ετερόχρονη διαδικτυακή μάθηση. 
 • Στην θεματική ενότητα 3 ορίζεται η ανεστραμμένη τάξη ως μια σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει τη χρήση εκπαιδευτικού βίντεο ή άλλων διαδικτυακών δραστηριοτήτων με χρήση ψηφιακών εργαλείων για μάθηση εκτός τάξης με εκ του σύνεγγυς συναντήσεις στην τάξη.

Στις προαναφερόμενες ενότητες παρέχεται λεπτομερής βιβλιογραφική και ερευνητική ανασκόπηση εφαρμοσμένων πρακτικών της μικτής μάθησης και της ανεστραμμένης τάξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Απαιτήσεις

 • Γνωριμία με το παιδαγωγικό πλαίσιο του  «CONNECT».
 • Εξοικείωση με τη χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων.

Αξιολόγηση

Συμμετοχή στα ερωτηματολόγια αναστοχασμού και ανατροφοδότησης πάνω στο υλικό μελέτης της μικτής μάθησης και ανεστραμμένης τάξης.

Δημιουργός μαθήματος

Π.Δ.Ε. Αττικής – Γιώργος Κόσυβας

Έναρξη μαθήματος: 20 Νοεμβρίου 2022

Εκτιμώμενη διάρκεια: 25 ώρες


GEORGIOS KOSYVAS

3. Διαδικτυακή αξιολόγηση για την υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης

Σχετικά με το μάθημα

Σε αυτό το μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της αξιολόγησης των μαθητών και ιδιαίτερα της διαδικτυακής αξιολόγησης, εξετάζοντας σχετικά ζητήματα όπως ο σκοπός και οι στόχοι της, τα βασικά χαρακτηριστικά και τα είδη της καθώς και ορισμένες από τις πλέον αντιπροσωπευτικές μεθόδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διαδικτυακή αξιολόγηση των μαθητών. Παράλληλα, εξετάζεται η συνακόλουθη διασύνδεση με τη διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση, η οποία αναμφισβήτητα ενθαρρύνει την κατανόηση της διαδικασίας της διδασκαλίας αυτής καθαυτής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται τόσο στην Αθροιστική όσο και στη Διαμορφωτική Αξιολόγηση δίνοντας έμφαση στο λόγο για τον οποίο η εναλλακτική αξιολόγηση κερδίζει διαρκώς έδαφος σε σχέση με παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τονίζονται, επίσης, ορισμένα από τα οφέλη της ανατροφοδότησης από τους μαθητές σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν απώτερο στόχο τη δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη. Είναι προφανής, συνεπώς, ο σημαντικός και ουσιαστικός ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καθώς θεωρείται η επιτομή του διδακτικού έργου.

Λέξεις-Κλειδιά

Αξιολόγηση μαθητή, διαδικτυακή αξιολόγηση, είδη αξιολόγησης, αθροιστική αξιολόγηση, διαμορφωτική αξιολόγηση, εναλλακτική αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση από ομότιμους, φάκελος μαθητή.

Απαιτήσεις

Προηγούμενη γνώση του παιδαγωγικού πλαισίου και των θεμελιωδών αρχών της αξιολόγησης του μαθητή

Αξιολόγηση

Κουίζ αυτο-αξιολόγησης

Δημιουργός μαθήματος

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ- Ευτυχία Παπαχρίστου

Έναρξη μαθήματος: 20 Νοεμβρίου 2022

Εκτιμώμενη διάρκεια: 12 ώρεςΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ

4. Εκπαιδευτικά Σενάρια

Σχετικά με το μάθημα

Σε αυτό το μάθημα παρουσιάζονται τα σενάρια διδασκαλίας που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος "CONNECT"  και τα οποία βασίζονται σε συγκεκριμένες μεθοδολογικές αρχές σχετικά με τη διδασκαλία και μάθηση μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 

Έχουν εκπονηθεί συνολικά 27 σενάρια, ως εξής:

 • 9 σενάρια για τα Μαθηματικά (6 από αυτά είναι στα Ελληνικά)
 • 9 σενάρια για τη Φυσική (6 από αυτά είναι στα Ελληνικά)
 • 9 σενάρια για τις ξένες γλώσσες (8 για τα Αγγλικά και 1 για τα Γαλλικά)

Στο μάθημα αυτό καλείστε, αφού μελετήσετε τα σενάρια (του γνωστικού αντικειμένου που σας αφορά), καθώς και κάποια κριτήρια αξιολόγησής τους, να επιχειρήσετε να αναστοχαστείτε επί αυτών και να δώσετε την ανατροφοδότησή σας απαντώντας σε σχετικά ερωτηματολόγια. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε αυτά με προσοχή, καθώς η ανατροφοδότηση που θα δώσετε θα βοηθήσει την Ομάδα του CONNECT να προχωρήσει σε βελτιώσεις και αναπροσαρμογές των σεναρίων που έχουν εκπονηθεί. 

Λέξεις-Κλειδιά
Σενάριο διδασκαλίας, διδακτικός σχεδιασμός, ψηφιακά εργαλεία ετερόχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μικτής μάθηση, ανεστραμμένη τάξη, ενεργητική μάθηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση,  ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Προαπαιτούμενα

 • Εμπειρία στην αξιοποίηση σεναρίων για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου
 • Εξοικείωση με τη χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων
 • Ικανότητα κριτικής ανάγνωσης σεναρίων διδασκαλίας.

Τρόπος πιστοποίησης
Ερωτηματολόγια αναστοχασμού - ανατροφοδότησης καθώς και  κουίζ αυτο-αξιολόγησης

Δημιουργός μαθήματος
ΠΔΕ Αττικής - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Έναρξη μαθήματος: Νοέμβριος 2022

Εκτιμώμενη διάρκεια: 25 ώρες

5. Ψηφιακές Τεχνολογίες για την Παροχή Σύγχρονων ή Ασύγχρονων Διαδικτυακών Μαθημάτων

Σχετικά με το μάθημα

Σε αυτό το μάθημα θα παρουσιαστούν ορισμένα ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία σύγχρονων και ασύγχρονων μαθημάτων συμβατά με τη μεθοδολογία CONNECT. Θα παρουσιαστούν οι αρχές της σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής διδασκαλίας και θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της πλατφόρμας Moodle LMS. Στο τέλος του μαθήματος, θα μπορείτε να δημιουργήσετε σύγχρονα και ασύγχρονα διαδικτυακά μαθήματα στο περιβάλλον Moodle και να ενσωματώσετε μέσα σε αυτά ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για  αποτελεσματική και ελκυστική διδασκαλία. Στο τέλος του μαθήματος, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κουίζ για να εφαρμόσετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήσατε.

Απαιτήσεις

Ψηφιακός αλφαβητισμός

Αξιολόγηση

Κουίζ αυτο-αξιολόγησης

Δημιουργός μαθήματος

ΙITD - CNR

Έναρξη μαθήματος: 5 Νοεμβρίου 2022

Εκτιμώμενη διάρκεια: 12 ώρες


Dario La Guardia

6. Διαδικτυακή Ασφάλεια

Σχετικά με το μάθημα

Σε αυτό το μάθημα θα εξοικειωθείτε με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και θα εφοδιαστείτε με το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για να διαμορφώσετε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για τις καθημερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ολοκληρώνοντας αυτό το μάθημα, θα αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θα μπορέσετε να ξεκινήσετε να αναπτύσσετε πρωτοβουλίες εκπαίδευσης για την διαδικτυακή ασφάλεια στο σχολείο σας. Στο τέλος του μαθήματος, θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε ένα σύντομο κουίζ για να εφαρμόσετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήσατε πρόσφατα.

Απαιτήσεις

Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

Αξιολόγηση

Σύντομο κουίζ αυτοαξιολόγησης

Δημιουργός μαθήματος

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος".

Έναρξη μαθήματος: 12 Δεκεμβρίου

Εκτιμώμενη διάρκεια: 10 ώρες

7. Έλεγχος γνώσεων | Αξιολόγηση MOOC | Πιστοποίηση

Σχετικά με το μάθημα

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει δραστηριότητες που πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρωθούν για να λάβετε την πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να απαντήσετε σε  επτά (7) κουίζ, από τα οποία έξι (6) κουίζ αναφέρονται στα διακριτά έξι (6) μαθήματα που μελετήσατε και ένα τελικό συνολικό κουίζ που αξιολογεί τις γνώσεις σας από όλο το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Τα 6 κουίζ περιέχουν 60 ερωτήσεις (6Χ10) ενώ το τελικό κουίζ περιέχει 30 ερωτήσεις. Παράλληλα, το μάθημα περιλαμβάνει 2 ερωτηματολόγια αποτίμησης και αναστοχασμού, ένα που εστιάζει στην εμπειρία σας από το MOOC και ένα που εστιάζει στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεναρίων που μελετήσατε, ανά γνωστικό αντικείμενο. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του μαθήματος. Ωστόσο, ο χρόνος που αναφέρεται ως "εκτιμώμενος χρόνος" θεωρείται επαρκής.

Η πιστοποίηση εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι έχετε συγκεντρώσει τουλάχιστον 70% βαθμολογία στα επτά κουίζ, καθώς και ότι έχετε συμπληρώσει τα δύο ερωτηματολόγια αποτίμησης και αναστοχασμού.

Απαιτήσεις

Για να απαντήσετε με επιτυχία στα επτά (7) κουίζ, είναι απαραίτητο να αποκτήσετε τη στοιχειώδη γνώση μελετώντας το διαθέσιμο επιμορφωτικό υλικό για καθένα από τα μαθήματα (1 ως 6), δηλαδή το Παιδαγωγικό Πλαίσιο, τη Μεικτή Μάθηση και την Ανεστραμμένη Τάξη, την Αξιολόγηση με ψηφιακά μέσα,  τα Εκπαιδευτικά Σενάρια, τη Διαδικτυακή εκπαίδευση και την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό, τα κουίζ αυτοαξιολόγησης που περιλαμβάνονται σε κάθε μάθημα είναι χρήσιμα.

Αξιολόγηση

7  κουίζ και 2 ερωτηματολόγια αποτίμησης και αναστοχασμού. 

Έναρξη μαθήματος: Ιανουάριος 2023

Εκτιμώμενη διάρκεια: 3 ώρες